Edelfasan

  • Foto 1: Edelfasan
    Foto: Friedhelm Triphaus